Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14-300 Morąg, ul. Dworcowa 9
tel. 89 757 43 58, fax 89 757 40 52
Świadczenia rodzinne tel./fax 89 757 82 58
e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
...bliżej potrzebujących...
Przejdź do treści

Menu główne:

PROJEKT
wtorek 09 grudnia 2016

Projekt Rodzina silna wsparciem został skierowany do 50 rodzin z powiatu ostródzkiego posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego w gminach Morąg, Małdyty, Grunwald i Dąbrówno. Okres realizacji projektu: 01.11.2016-31.08.2018 roku.
Efektem realizacji działań projektowych będzie zindywidualizowane podejście do problemów rodziny i rozwiązywanie ich w ścisłej współpracy ze specjalistami. Zostanie  przeprowadzona diagnoza i sporządzony plan pracy z rodziną, monitorowany na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Następnie dobrane zostaną metody pracy adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty dla ojców, warsztaty społeczne i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży.
Wartość projektu 995 456, 25 zł. W tym wkład Funduszy Unijnych: 846 137,81 zł
Szczegółowych informacji o udziale w projekcie Rodzina silna wsparciem i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:

Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202
tel. 89 6429889  e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
Punkt Informacyjny  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9
tel. 89 7574052  e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
POMOC SPOŁECZNA
wtorek 18 październik 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu informuje  o realizacji projektu socjalnego
w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.
pn.Rodzina bezpieczna to rodzina bez przemocy”

Projekt jest skierowany do instytucji i mieszkańców Gminy Morąg, a jego celem jest zwiększenie wiedzy, świadomości i wrażliwości mieszkańców na problemy związane z przemocą w rodzinie oraz promowanie wzorca szczęśliwej i bezpiecznej rodziny. Koordynatorem projektu jest pracownik socjalny Monika Mielczarek w ramach przygotowania zawodowego specjalizacja II stopnia o specjalności - Praca socjalna osobą i rodziną z problemem przemocy.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu, Komisariatem Policji w Morągu.

W ramach projektu  zrealizowane zostaną:
  • spotkania edukacyjne dla mieszkańców Gminy Morąg z miejscowości wiejskich z tematyki przeciwdziałania przemocy,
  • cykl spotkań psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą/zagrożonych przemocą  w rodzinie,
  • indywidualne konsultacje dla osób doświadczających przemocy/zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. „Dziecko ofiara przemocy seksualnej”, „Rozwód a rywalizacja o dziecko”.
  • Happening pn. „STOP PRZEMOCY”

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu pracownik socjalny Monika Mielczarek w MOPS w Morągu, ul. Dworcowa 9 pokój nr 18 II piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00 pod nr telefonu 89 757 40 52 wew. 29.

Zapraszamy do udziału w projekcie
- mieszkańców Gminy Morąg
- osoby doświadczające przemocy

Aktualnie trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w spotkaniach psychoedukacyjnych oraz poradnictwem indywidualnym.
"500 Plus"
czwartek 25 lutego 2016

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu jest realizatorem zadań z zakresu  świadczenia  wychowawczego ("500 Plus") na terenie Gminy Morąg. Kwestionariusz wniosku o przyznanie świadczenia można pobrać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Morągu lub ze strony internetowej ośrodka (po 15 marca 2016 roku).
  Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane  będą od 1 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 4 (parter).
Wnioski można składać również formie elektronicznej przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl lub innych systemów teleinformatycznych tj. Platformy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
  Osoby, które chciałyby ustalić, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, pokój nr 9 (tel. 89 7578258 ), w   celu   przeliczenia  dochodu (należy przedłożyć PIT-11, PIT-40 lub rozliczenie z urzędem skarbowym za 2014 r wszystkich członków rodziny).


Od 1 marca 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uruchomiona zostanie infolinia pod numerem 55 237 45 94, za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo zachęcam do odwiedzania strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W zakładce POLITYKA SPOŁECZNA / RODZINA 500 PLUS umieszczane są wszelkie informacje dotyczące realizacji wspomnianej ustawy

© 1990 - 2017 MOPS Morąg
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego