Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu

...bliżej potrzebujących...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14-300 Morąg, ul. Dworcowa 9
(89) 757 4054, (89) 757 4358
Świadczenia rodzinne - (89) 757 8258
Świadczenia FA - (89) 757 8258 w. 18
e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ( 500+ ), RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
utworzono: środa 26 lipca 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu działający z upoważnienia Burmistrza Morąga informuje, że wnioski
o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od dnia
01 sierpnia 2017 roku można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9 pok. Nr 4
lub drogą elektroniczną  przede wszystkim za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje
w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się
1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi
do 31 października Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Natomiast wniosek złożony o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych do 31 sierpnia zostanie załatwiony do 30 listopada,  na wniosek złożony od 1 września do 30 października  wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od
1 października 2017 roku.
W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.
PROJEKT
wtorek 09 grudnia 2016

Projekt Rodzina silna wsparciem został skierowany do 50 rodzin z powiatu ostródzkiego posiadających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego w gminach Morąg, Małdyty, Grunwald i Dąbrówno. Okres realizacji projektu: 01.11.2016-31.08.2018 roku.
Efektem realizacji działań projektowych będzie zindywidualizowane podejście do problemów rodziny i rozwiązywanie ich w ścisłej współpracy ze specjalistami. Zostanie  przeprowadzona diagnoza i sporządzony plan pracy z rodziną, monitorowany na bieżąco przez zaangażowanych specjalistów. Następnie dobrane zostaną metody pracy adekwatne do istniejących potrzeb. W ramach poszczególnych działań zaplanowano: indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. Zapewniona została możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika czy mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty dla ojców, warsztaty społeczne i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, warsztaty dla młodzieży.
Wartość projektu 995 456, 25 zł. W tym wkład Funduszy Unijnych: 846 137,81 zł
Szczegółowych informacji o udziale w projekcie Rodzina silna wsparciem i działaniach projektowych uzyskają Państwo w:

Biuro Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 202
tel. 89 6429889  e-mail: fz@pcpr.ostroda.pl
Punkt Informacyjny  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu ul. Dworcowa 9
tel. 89 7574052  e-mail: sekretariat@ops-morag.pl
POMOC SPOŁECZNA
wtorek 18 październik 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu informuje  o realizacji projektu socjalnego
w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.
pn.Rodzina bezpieczna to rodzina bez przemocy”

Projekt jest skierowany do instytucji i mieszkańców Gminy Morąg, a jego celem jest zwiększenie wiedzy, świadomości i wrażliwości mieszkańców na problemy związane z przemocą w rodzinie oraz promowanie wzorca szczęśliwej i bezpiecznej rodziny. Koordynatorem projektu jest pracownik socjalny Monika Mielczarek w ramach przygotowania zawodowego specjalizacja II stopnia o specjalności - Praca socjalna osobą i rodziną z problemem przemocy.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu, Komisariatem Policji w Morągu.

W ramach projektu  zrealizowane zostaną:
  • spotkania edukacyjne dla mieszkańców Gminy Morąg z miejscowości wiejskich z tematyki przeciwdziałania przemocy,
  • cykl spotkań psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą/zagrożonych przemocą  w rodzinie,
  • indywidualne konsultacje dla osób doświadczających przemocy/zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • szkolenie dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. „Dziecko ofiara przemocy seksualnej”, „Rozwód a rywalizacja o dziecko”.
  • Happening pn. „STOP PRZEMOCY”

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu pracownik socjalny Monika Mielczarek w MOPS w Morągu, ul. Dworcowa 9 pokój nr 18 II piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00 pod nr telefonu 89 757 40 52 wew. 29.

Zapraszamy do udziału w projekcie
- mieszkańców Gminy Morąg
- osoby doświadczające przemocy

Aktualnie trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w spotkaniach psychoedukacyjnych oraz poradnictwem indywidualnym.
"500 Plus"
czwartek 25 lutego 2016

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu jest realizatorem zadań z zakresu  świadczenia  wychowawczego ("500 Plus") na terenie Gminy Morąg. Kwestionariusz wniosku o przyznanie świadczenia można pobrać  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Morągu lub ze strony internetowej ośrodka (po 15 marca 2016 roku).
  Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane  będą od 1 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 4 (parter).
Wnioski można składać również formie elektronicznej przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl lub innych systemów teleinformatycznych tj. Platformy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
  Osoby, które chciałyby ustalić, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, pokój nr 9 (tel. 89 7578258 ), w   celu   przeliczenia  dochodu (należy przedłożyć PIT-11, PIT-40 lub rozliczenie z urzędem skarbowym za 2014 r wszystkich członków rodziny).


Od 1 marca 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uruchomiona zostanie infolinia pod numerem 55 237 45 94, za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo zachęcam do odwiedzania strony internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W zakładce POLITYKA SPOŁECZNA / RODZINA 500 PLUS umieszczane są wszelkie informacje dotyczące realizacji wspomnianej ustawy

© 1990 - 2017 MOPS Morąg
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego